Mój program

Infrastruktura i parkingi

 • Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Dziewulskiego
 • Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Batorego
 • Budowa dodatkowych miejsc parkingowych
 • Dokończenie rewitalizacji Młynów Toruńskich
 • Nowy basen przy ul. Bażyńskich
 • Przebudowa ulicy Olsztyńskiej
 • Dokończenie budowy wszystkich dróg lokalnych
 • Remont istniejących dróg i chodników
 • Budowa dróg dojazdowych do nowego mostu
 • Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Budowa siłowni zewnętrznych
 • Zwiększenie puli środków na budżet partycypacyjny

Seniorzy

 • Przyjęcie przez Radę Miasta dokumentu strategicznego: Polityki dla Seniorów
 • Wzmocnienie roli Rady Seniorów Miasta Torunia
 • Rozwój sieci Domów Pomocy Społecznej oraz Domów dla Seniorów
 • Dalsze wspieranie rozwoju Szpitala Miejskiego
 • Rozwój poradni geriatrycznych
 • Udoskonalanie Toruńskiej Karty Seniora

Bezpieczeństwo

 • Rozwój monitoringu wizyjnego
 • Poprawa oświetlenia naszych ulic
 • Ograniczenie prędkości samochodów w strefach zamieszkania
 • Większe wsparcie dla Policji ze strony instytucji miejskich
 • Poprawa bezpieczeństwa w szkołach

Rodzina, dzieci i młodzież

 • Budowa bezpiecznych placów zabaw oraz ochrona i rewitalizacja istniejących
 • Wsparcie ze strony instytucji miejskich dla młodych rodziców
 • Więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach
 • Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych

Czystość, ład i harmonia

 • Zamknięcie altanek śmietnikowych
 • Lepsza pielęgnacja terenów zielonych
 • Regularny wywóz nieczystości
 • Lepsze odśnieżanie ulic i chodników
 • Nowe zagospodarowanie parku Glazja przy ul. Waryńskiego
 • Budowa zielonych ekranów wzdłuż torowiska przy ul. Sobieskiego

Pomoc osobom niepełnosprawnym

 • Wsparcie finansowe ze strony miasta dla osób niepełnosprawnych
 • Większe wsparcie instytucjonalne ze strony miasta na rzecz osób niepełnosprawnych np. poprzez utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Wprowadzenie programu Miasto bez Barier – likwidacja barier architektonicznych
 • Wsparcie finansowe ze strony miasta na rzecz inicjatyw aktywizujących i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych